Klubi UNIC taasasutati 15. märtsil 1998. aastal mittetulundusühingu (MTÜ) vormis.

KLUBI “U N I C” PÕHIKIRI

Kinnitatud klubi “UNIC” asutamislepinguga 15.03.1998.a.
(muudetud klubi “UNIC” 30.01.1999, 18.11.2003 ning 12.02.2008 üldkoosoleku otsustega)

ÜLDSÄTTED

1.1. UNIC on mittetulunduslik, oma põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev ning klubi vormis tegutsev organisatsioon (edaspidi klubi), mille tegevus põhineb omaalgatuslikul aktiivsusel, valitavatel juhtorganitel ja nende perioodilisel aruandlusel klubi liikmete ees.
1.2. Klubi asukohaks on Motomuuseum, Tagadi tee 1, Kurtna, Harju maakond, 75518.
1.3. Klubi on iseseisev juriidiline isik, mis on asutatud määramata tähtajaks ning kellel on oma pitsat, arveldusarved pankades ja sümboolika.
1.4. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest seadustest ja normatiivaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.5. Klubi eesmärk ei ole oma liikmetele ega nendega seotud isikutele ainelise tulu saamine ja selle jaotamine. Klubi kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.6. Oma õiguste teostamiseks on klubil õigus pöörduda riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse või kohtu poole.

EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1. Klubi tegevuse eesmärkideks on:
unikaalsest ja vanatehnikast huvitatud isikute ühendamine ja nende huvide kaitsmine;
Eesti tehnikaajaloo ja mälestiste uurimine ja kogumine ning vastava informatsiooni säilitamine ning vastava tegevuse toetamine stipendiumite kaudu;
klubi ühistegevuse avalik propageerimine (ajaleht, kataloogid, näitused, võistlused jne.);
klubilise tegevuse edendamiseks tehnilise baasi loomine;
sidemete loomine ja suhtlemine sama suunitlusega klubidega välismaalt.
2.2. Eesmärkide saavutamiseks klubi :
korraldab regulaarselt klubiliikmete ja huviliste kokkusaamisi;
osaleb unikaal ja vanatehnika paraadidel, vanasõidukite kokkutulekuil ja näitustel, liiklusohutuspäevadel ja teistel avalikel üritustel;
unikaal ja vanatehnika ning sellega seonduva informatsiooni eksponeerimine avalikes huvides;
teostab seaduses lubatud piires majandustegevust klubi põhikirjalise tegevuse finantseerimiseks;
aitab kaasa unikaalset ja vanatehnikat puudutavate õigusaktide väljatöötamisele ja rakendamisele.

LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Klubi liikmed ,edaspidi liikmeskond, jagunevad asutaja-, tegev- ja auliikmeteks.
3.2. Klubi liikmeteks võivad olla vähemalt 18-aastased isikud, kes tunnustavad klubi põhikirja, on nõus edendama klubi tööd, aitavad kaasa klubi eesmärkide saavutamisele ning tasuvad iga-aastast liikmemaksu. Klubi tegevliikmeteks on automaatselt kõik asutajaliikmed.
3.3. Auliikmeteks võivad olla isikud, kellel on erilisi teeneid unikaal – ja vanatehnika valdkonnas ning kes on oluliselt kaasa aidanud klubi eesmärkide saavutamisele ja keda klubi juhatus peab selle vääriliseks oma vastavasisulise otsusega.
3.4. Uute liikmete vastuvõtu otsustab klubi juhatus lihthäälteenamusega. Liikmeks võib saada isik keda soovitab vähemalt üks klubi liige.
3.5. Klubi liikmetel on õigus:
osa võtta kõikidest klubi üritustest;
valida ja olla valitav kõikidesse klubi organitesse ja ametitesse;
esitada ettepanekuid ja pärida aru klubi tegevust puudutavates küsimustes;
kooskõlastatult juhatusega kasutada klubi fonde;
kasutada klubi muud vara vastavalt põhikirjale ja kodukorrale;
anda lihtkirjalik volikiri teisele klubiliikmele enda esindamiseks üldkoosolekul;
3.6. Klubi auliikmetel on võrdsed õigused tegevliikmetega, kuid neid ei saa valida klubi organitesse ja ametitesse ning nad on vabastatud iga-aastase liikmemaksu tasumisest.
3.7. Klubi liikmed on kohustatud:
tundma ja täitma käesoleva põhikirja nõudeid;
osalema klubi töös, aitama kaasa klubi eesmärkide saavutamisele;
maksma klubi liikmemaksu kindlaksmääratud ajal ja suuruses;
tundma ja täitma klubi aukoodeksit;
3.8. Klubist võib lahkuda vabatahtliku väljaastumise teel. Vabatahtlik väljaastumine toimub kirjaliku või suulise avalduse alusel, mis esitatakse klubi juhatusele.
3.9. Kui klubi liige on tegutsenud klubi huvide vastaselt, võib teda juhatuse otsuse alusel klubist välja heita. Selleks on vajalik 2/3 juhatuse liikmete nõusolek. Kõnealusele liikmele antakse eelnev selgitamise võimalus. Klubist väljaheitmisest teatatakse kirjalikult, motiveeritud otsusega. Liige võib 1 kuu jooksul pärast kirjaliku teadaande kättesaamist esitada vastulause klubi üldkoosolekule.
3.10. Klubist omal soovil lahkunud või väljaheidetud liikmele liikmemaksu ei tagastata.

KLUBI STRUKTUUR JA JUHTIMINE

4.1. Klubi organid on üldkoosolek ja juhatus.
4.2. Klubi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis tuleb korraliselt kokku vähemalt 1 kord aastas. Üldkoosolek tuleb erakorraliselt kokku ka juhul, kui seda nõuab 1/10 liikmeskonnast. Üldkoosoleku toimumise aja, koha määrab juhatus ning teeb need teatavaks vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist.
4.3. Üldkoosoleku moodustavad kõik klubi liikmed. Igal üldkoosolekul osalejal on üks hääl.
4.4. Klubi üldkoosolek:
valib viie (5) liikmelise juhatuse klubi liikmete hulgast viieks aastaks;
valib juhatuse liikmete seast klubi juhi;
kinnitab klubi aasta eelarve ja töötajate palgad, samuti eelmise aasta aruande;
võtab vastu põhikirja muudatused, otsustab klubi ümberkorraldamise ja likvideerimise;
arutab läbi ja kinnitab klubi tegevuskavad, teeb kokkuvõtteid saavutatust ning annab hinnangu klubi juhatuse tegevusele aruandeperioodil;
kutsub tagasi juhatuse liikmeid.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmeskonnast. Otsused langetatakse avaliku hääletamise teel. Hääletada võib ka kirja teel. Otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletab üle poole kohalolevatest liikmeskonnast. Klubi põhikirja muutmiseks või klubi likvideerimiseks on vajalik vähemalt poole liikmeskonna kohalolek ja vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenute nõusolek.
4.6. Üldkoosolekut juhatab klubi juht või üldkoosoleku poolt volitatud isik. Koosoleku otsused protokollitakse. Koosoleku protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja, 1 juhatuse liige ja protokollija.
4.7. Klubi juhatus on viieliikmeline. Sinna kuuluvad klubi juht ja neli liiget. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada klubi kõikides õigustoimingutes.
4.8. Juhatus juhatab klubi üldkoosolekute vahelisel ajal vastavalt põhikirjale. Juhatuse koosolek toimub vähemalt kord kolme kuu jooksul.
4.9. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt kolm liiget. Juhatuse otsused langetatakse lihthäälteenamusega. Liikme väljaheitmise arutamisel peavad olema kohal kõik juhatuse liikmed.
4.10. Juhatus:
esindab klubi suhetes riigiasutuste, juriidiliste või üksikisikutega;
koostab tööplaani, määrab aruandlusperioodi ja aastaeelarve, esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks;
kasutab klubi vara ja finantse lähtuvalt tööplaanist ja jooksvatest vajadustest;
võtab kirjaliku avalduse alusel vastu klubi liikmeid;
teeb klubi liikme kirjaliku või suulise avalduse põhjal otsuseid klubist väljaastumise kohta;
teeb otsuse liikme klubist väljaarvamise kohta, kui klubiliige on mõjuva põhjuseta täitmata jätnud oma põhikirjalised kohustused;
määrab üldkoosoleku toimumise aja ning teeb ettepanekuid päevakorra kohta;
määrab kindlaks isikkooseisu töötasud ja töökohustused;
määrab stipendiume;
sõlmib kokkuleppeid isikutega nii Eestis kui välismaal;
korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist.
määrab kindlaks sisseastumis- ja liikmemaksud;
nimetab klubi auliikmed;
4.11. Juhatus võib mõne liikme väljalangemisel nimetada juhatusse asendajaliikme.
4.12. Klubi juht juhib klubi igapäevast tegevust, asjaajamist, majanduslikku tegevust, juhatuse otsuste elluviimist ja täidab muid talle pandud kohustusi.

VARA JA FINANTSID

5.1. Klubi vara ja finantsid koosnevad:
sisseastumismaksudest ja liikmemaksudest;
toetustest ja annetustest (s.h. mitterahalised);
klubi ühistegevuse tulemusena soetatud kinnis- ja vallasvarast;
muudest laekumistest.
5.2. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmeskonna varaliste kohustuste eest, liikmeskond ei kanna varalist vastutust klubi varaliste kohustuste eest.
5.3. Klubi vara kasutamine toimub põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivale seadusandlusele ja üldkoosoleku otsustele.
5.4. Klubi lõpetamisel (likvideerimisel) pärast võlausaldajate nõuete täitmist rahuldamist allesjäänud vara antakse üle üksnes tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1. Klubi tegevus lõpetatakse seadusega ettenähtud korras.